لطفاشماره مستخدم خود را وارد نمایید :


   
 شماره مستخدم :
     
 

کارمندانی که در استخدام شرکت مخابرات نمی باشند از کد آموزشي خود استفاده نمایند.